Phục vụ cộng đồng

Trong những năm qua, Khoa Giới và Phát triển đã có nhiều hoạt động và thực hiện thành công các hoạt động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước như: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; Các cơ quan Liên Hợp Quốc như UN Women, UNDP; Oxfam, Actionaid; CARE; Tổ chức Kế hoạch Coumbo; CSAGA; CEPEW; Trung tâm Nghiên cứu giới gia đình và phát triển cộng đồng; Cùng một số tổ chức quốc tế, NGO, các cơ quan tổ chức chính phủ trong, ngoài nước và tư nhân khác.
Khoa đã xây dựng mối quan hệ hợp tác về nghiên cứu, đào tạo và phát triển cộng đồng với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế như UN Women, UNFPA, UNDP, Michigan State University, Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Oxfam tại Việt Nam, Care International, ActionAid, CISDOMA, CSAGA, Viện LIGHT, BATIK International và nhiều cơ quan, tổ chức khác.