Khoa đã xây dựng mối quan hệ hợp tác về nghiên cứu, đào tạo và phát triển cộng đồng với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế như UN Women, UNFPA, UNDP, Michigan State University, Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Oxfam tại Việt Nam, Care International, ActionAid,  CISDOMA, CSAGA, Viện LIGHT, BATIK International và nhiều cơ quan, tổ chức khác.