1. Giới thiệu về Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Giới và Phát triển

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Giới và Phát triển (Hội đồng) nhiệm kỳ 2023-2025 được thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-HVPNVN, ngày 17 tháng 5 năm 2023.

Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, hoạt động theo Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Phụ nữ Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước

Hội đồng có chức năng tư vấn cho Trường khoa về mục tiêu, phương hướng, nội dung, tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trong Khoa với các đối tác bên ngoài; Hội đồng cấp Khoa được thành lập trên cơ sở phục vụ (các) chuyên ngành đào tạo trong Khoa; Tham mưu, đề xuất định hướng hoạt động KHCN của giảng viên và sinh viên, học viên các hệ đào tạo của Khoa.

  1. Nhiệm vụ của Hội đồng

1)     Căn cứ chiến lược phát triển, kế hoạch KH&CN của Học viện, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của Khoa, Hội đồng cấp Khoa tư vấn cho Trường khoa xác định phương hướng, nội dung, kế hoạch và tổ chức việc nghiên cứu khoa học và đào tạo về ngành và chuyên ngành do Khoa đảm nhiệm;

2)     Tham mưu cho Trưởng khoa về công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn cho giảng viên của đơn vị;

3)     Tham gia xây dựng và chỉnh sửa, góp ý chương trình đào tạo, đề cương tập bài giảng, giáo trình của học phần do Khoa đảm nhận;

4)     Tổ chức sinh hoạt khoa học, các hội thảo khoa học cấp Khoa, tổ chức góp ý, xét duyệt đề cương, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, tổ chức xét duyệt, thẩm định và nghiệm thu các đề cương chi tiết học phần và báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa hàng năm;

5)     Tổ chức góp ý tên đề tài, đề cương các luận văn thạc sĩ và cử nhân các ngành đào tạo của Khoa;

6)     Đánh giá, góp ý các công trình nghiên cứu khoa học cấp Khoa;

7)     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng khoa, Ban giám đốc Học viện và theo quy định của pháp luật.

  1. Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Giới và Phát triển

Thành phần của Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng do Giám đốc Học viện ra quyết định công nhận, kiện toàn, miễn nhiệm, bổ sung trên cơ sở đề nghị của Trưởng Khoa (Thông qua Phòng HTQT&QLKH).

Danh sách thành viên Hội đồng KH&ĐT Khoa Giới và Phát triển nhiệm kỳ 2023-2025 bao gồm:

 

TS. Trương Thúy Hằng, Phụ trách bộ môn, Khoa Giới và Phát triển, Giảng viên chính, Chủ tịch Hội đồng

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga, Giảng viên Khoa Giới & Phát triển, Thư ký Hội đồng.

 

 

 

 

TS. Trần Thị Thu Hiền, Phó trưởng Khoa Giới và Phát triển, Trưởng bộ môn, Giảng viên chính, Thành viên Hội đồng

 

 

NCS. ThS. Nguyễn Hoàng Anh, Phó viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Phụ nữ, Nghiên cứu viên chính, Thành viên Hội đồng

 

 

 

TS. Nguyễn Tuấn Minh, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Lao động Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thành viên Hội đồng