Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, cơ sở giáo dục trong cả nước chỉ đạo, triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 với chủ đề và các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Chủ đề hưởng ứng: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh. Chiến dịch được phát động từ ngày ban hành công văn đến ngày 30-6-2020, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8/2020) và lồng ghép với ngày Môi trường Thế giới. 

Các thông điệp hưởng ứng: Không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn. Đảm bảo nước sạch, an toàn cho vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Rửa tay, nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Trữ nước hộ gia đình, giải pháp hiệu quả trong mùa khô hạn. Chung tay vì nước sạch nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung bộ. Giải pháp nước và vệ sinh bền vững với chi phí hợp lý. Không thể chờ đợi, phải đặt nước là trung tâm của các kế hoạch hành động.

Cụ thể về các hoạt động hưởng ứng: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông của cơ sở, địa phương, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên trang web của cơ sở, địa phương nhằm giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên, nhà giáo, người học, cộng đồng xung quanh về nước sạch và vệ sinh môi trường; sử dụng nước sạch, bảo quản công trình nước sạch và vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. 

Ngoài ra, lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường, thực hành rửa tay với xà phòng và nước sạch cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các bài giảng trực tiếp, trực tuyến. Huy động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch và vệ sinh trong trường học. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu, căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường cần đảm bảo thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả.