TS. Trần Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy Học viện chủ trì hội nghị đã phát biểu đề dẫn nêu rõ mục đích, ý nghĩa của hội nghị, mong muốn và hy vọng thông qua các tham luận sẽ giúp đảng viên, quần chúng hiểu sâu sắc hơn về 04 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ 6 và 01 Nghị quyết Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết số 19 -NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan trực tiếp đến Học viện.   

Các tham luận đã giới thiệu nội dung các Nghị quyết và những vấn đề liên quan đến Học viện, tập trung vào các chủ đề cụ thể sau:

Trách nhiệm thực hiện các Nghị quyết của đảng viên là giảng viên (Chi bộ 1): Nhanh chóng nắm bắt công việc, tham mưu và đề xuất nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tích cực học tập nâng cao trình độ; Tích cực, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy; Định hướng phát triển người học theo mục tiêu giáo dục, theo hướng mở và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu xã hội

Trách nhiệm thực hiện các Nghị quyết của đảng viên là cán bộ quản lý Khoa (Chi bộ 2): Chú trọng phân công công việc giảng dạy phù hợp với năng lực sở trường của từng cán bộ giảng viên; Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động soạn giảng, duyệt giảng cho các giảng viên mới, giảng viên trẻ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đảm bảo đội ngũ giảng viên đáp ứng được các nhiệm vụ được giao; Tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu, đề cương môn học…Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm những quy định của tổ chức Đảng, Nhà nước và Đoàn thể

Trách nhiệm thực hiện các Nghị quyết của đảng viên là nghiên cứu viên (Chi bộ 3): Tự trau dồi, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn nhà nước quy định cho từng bậc của ngạch nghiên cứu viên hiện nay. Ngoài ra, tiếp thu những tri thức khoa học công nghệ mới mẻ, tiên tiến nhằm tiến dần tới các tiêu chuẩn của khu vực và thế giới. Qua đó, hoạt động nghiên cứu của Học viện sẽ dần khẳng định chỗ đứng và nâng cao sức cạnh tranh trong và ngoài nước.

Trách nhiệm thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ (Chi bộ 4): Tham mưu cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị hợp lý (Bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị cho phù hợp với thực tế; Mở rộng phạm vi phân cấp, ủy quyền cho trưởng các đơn vị để tăng trách nhiệm của cấp trưởng; Tham mưu tách/sát nhập một số đơn vi để thuận tiện cho công tác quản lý; Hoàn thiện và ban hành quy chế quản lý cán bộ kịp thời); Tham mưu khai thác nguồn lực tự chủ (Nguồn tài chính từ khai thác cơ sở vật chất; Nguồn tài chính từ nghiên cứu khoa học; Nguồn tài chính từ dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng); Tham mưu quản trị hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trách nhiệm thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ (Chi bộ 5): Luôn coi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội phụ nữ các cấp là nhiệm vụ chính, quan trọng nhất của Phân hiệu; nâng cao nhận thức cho các giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ về sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội phụ nữ của Phân hiệu để tất cả giảng viên có ý thức và trách nhiệm trong việc soạn bài, giảng bài các lớp bồi dưỡng; Đặt chỉ tiêu cụ thể và phấn đấu đạt được chỉ tiêu đề ra về số lượng cán bộ Hội phụ nữ các cấp được đào tạo bồi dưỡng trong năm; Giảng viên cần thường xuyên cập nhật các hoạt động của các cấp Hội để bổ sung thông tin mới nhất vào bài giảng; Tăng cường mở lớp bồi dưỡng, các lớp tập huấn chuyên đề theo nhu cầu của Hội và địa phương.

Trách nhiệm thực hiện các Nghị quyết của đảng viên phụ trách đoàn thể (Chi bộ 6): động viên toàn thể công đoàn viên, đặc biệt là những công đoàn viên là đảng viên và những công đoàn viên đang giữ các chức vụ trong Đảng, chính quyền cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập các Nghị quyết nói trên; Chỉ đạo phối hợp cùng ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn xây dựng chương trình công tác năm, chương trình hành động phù hợp với tinh thần, nội dung các nghị quyết, thể chế hóa thành các nội dung hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả và không hình thức; Thường xuyên phối hợp với ban giám đốc và các bộ phận liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, Công đoàn Cơ quan cấp trên giao.

Ngoài các tham luận, đảng viên đã trao đổi, thảo luận và làm rõ thêm các vấn đề nêu trong các Nghị quyết và đề xuất các phương án cụ thể trong thực hiện nhằm chung tay xây dựng Học viện Phụ nữ Việt Nam tự chủ, hiện đại, phát triển theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu bế mạc buổi sinh hoạt chuyên đề, TS. Trần Quang Tiến đã nhấn mạnh một số công việc cần triển khai sâu rộng, gồm:

(i) Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Học viện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và lồng ghép các mô hình hoạt động theo hướng tiết kiệm

(ii) Hoàn thiện quy trình ISO và áp dụng vào công tác phối hợp, cải cách hành chính của Học viện, Phòng, Khoa chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên và xã hội

(iii) Tập trung triển khai dự án mở rộng cơ sở đào tạo đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, kiểm định giáo dục và nhu cầu ngày càng cao của xã hội

(iv) Phấn đấu thực hiện tự chủ tài chính, nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên, giảng viên học viện; tiếp tục thực hiện việc công khai các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong toàn Học viện để nhân dân giám sát

(v) Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.