Tham gia nhóm xây dựng Đề án là đ/c Nguyễn Thị Kim Khánh – Trưởng khoa Công tác phụ nữ, đồng chí Cao Hồng Minh – Chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu phụ nữ và đ/c Bùi Thị Thư – giảng viên khoa Khoa học cơ bản Trường Cán bộ phụ nữ TW.

Hiện nay, dự thảo Đề án lần 1 đã được hoàn tất, trình Ban Giám đốc. Trong thời gian tới, nhóm tiếp tục chỉnh sửa, xin ý kiến chuyên gia và tìm kiếm đối tác hỗ trợ thành lập Khoa Giới và Phát triển.