Nhằm tăng cường trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học, tạo diễn đàn học thuật thảo luận vấn đề Giới trong các chính sách về phụ nữ, đảm bảo sự tham gia hoạt động chính trị của phụ nữ giai đoạn hiện nay, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Friedrich – Ebert – Stiftung (FES) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Bảo đảm quyền tham chính của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay”

Từ ngày 14/6/2019 đến 31/7/2019, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã gửi thư mời viết bài tham gia hội thảo đến các học giả, nhà nghiên cứu về 3 nội dung chính: (1) Khung chính sách, luật pháp về bảo đảm quyền tham chính của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, (2) Vị trí, vai trò của phụ nữ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và Đoàn thể, (3) Một số vấn đề về phụ nữ và bình đẳng giới trong việc bảo đảm quyền tham chính.

Kết thúc thời gian nhận bài tham dự, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 báo cáo khoa học của các nhà quản lý, các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan ở Trung ương, địa phương và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác nhau trong cả nước. Trên cơ sở kết quả phản biện, biên tập, Ban Tổ chức đã lựa chọn 32 bài để xuất bản trong Kỷ yếu hội thảo khoa học. Nhìn chung, các báo cáo khoa học đã tập trung phân tích, lập luận về những vấn đề liên quan đến chủ đề hội thảo.

Ngày 05/11/2019, hội thảo khoa học quốc gia: “Bảo đảm quyền tham chính của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay” chính thức diễn ra tại trụ sở Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Mục đích của Hội thảo nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu, thông tin giữa các nhà khoa học, đại diện các tổ chức tham gia xây dựng chính sách luật pháp về thực trạng, các yếu tố có ảnh hưởng đến quyền tham chính của phụ nữ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Kết quả Hội thảo cũng sẽ là những tư liệu khoa học có giá trị để các tổ chức, cá nhân tham khảo trong quá trình xây dựng, sửa đổi các cơ chế, chính sách và thúc đẩy các hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao vai trò, sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị cũng như vào các hoạt động xã hội.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam; Điện thoại: 0243 775 9040; email: vwa@vwa.edu.vn