Đây là ngành học đặc thù tại HVPNVN. Giới lại là khoa học liên ngành, có liên quan đến nhiều ngành học khác nhau, nên Giới và Phát triển là ngành học nhiều tiềm năng, cơ hội việc làm đa dạng.

Giảng viên ngành Giới và Phát triển tâm huyết và có trách nhiệm, không ngừng cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các giáo sư, phó giáo sư, các chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về giới và các lĩnh vực phát triển, kết nối tốt các kiến thức lý thuyết với các kỹ năng thực hành giới, kỹ năng thực hành phát triển.

Câu lạc bộ Hành Động Vì Bình Đẳng Giới Và Phát Triển Bền Vững

Sinh viên ngành Giới và Phát triển cũng như các ngành khác có cơ hội học song ngành, được lựa chọn học thêm một trong các ngành học khác của Học viện. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng trong nước, học bổng du học, đào tạo liên kết nước ngoài trong quá trình học tập. Toàn bộ sinh viên có cơ hội thực tập tạinhiều cơ quan, tổ chức trong nước và Quốc tế, thực tập hưởng lương. Sinh viên ra trường được kết nối, hỗ trợ việc làm.