Giới thiệu về ngành CTXH

Mục tiêu:  Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức sâu về Công tác xã hội, có kiến thức rộng về các vấn đề xã hội, có các kĩ năng can thiệp, giải quyết các vấn đề xã hội ở cấp độ cá nhân, nhóm, cộng đồng và toàn xã hội.

Ngành nghề: nhân viên, cán bộ đào tạo, nghiên cứu các trung tâm bảo trợ xã hội, các trung tâm công tác xã hội, trung tâm giáo dục xã hội; các tổ chức chính trị – xã hội và đoàn thể quần chúng; cơ quan thuộc ngành Giáo dục, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội… nhà tư vấn/tham vấn trong các công ty hay trung tâm làm dịch vụ tư vấn/tham vấn tâm lý…

Năm 2023, Khoa Công tác xã hội kỉ niệm 10 năm hình thành và phát triển. Dự kiến, ngoài hệ Thạc sĩ ngành Công tác xã hội đã đào tạo từ năm 2019, dự kiến Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục làm thủ tục mở hệ đào tạo Tiến sĩ ngành Công tác xã hội trong năm 2023.

Chỉ tiêu ngành Công tác xã hội năm 2023: 120 (80 chỉ tiêu đào tạo tại Học viện và 40 chỉ tiêu do cở sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh đào tạo)

Sinh viên ngành Công tác xã hội

Giới thiệu về Ngành Luật

Mục tiêu: đào tạo cử nhân có hiểu biết về lý luận và thực tiễn đối với chuyên môn, nghiệp vụ về ngành luật; hình thành tư duy pháp lý, có khả năng phân tích, đánh giá pháp luật, nhận thức về giới và bình đẳng giới trong tham gia xây dựng, thực thi pháp luật; có thế giới quan và tư tưởng chính trị đúng đắn, tôn trọng và chấp hành pháp luật; có sức khỏe, có tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm trong công việc, phát huy chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và mối quan hệ xã hội phù hợp.

Chuyên ngành sâu: Pháp luật hành chính và Pháp luật dân sự

Ngành nghề: Tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Học viện Phụ nữ VN, sinh viên có thể đi làm ngay trong các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương như làm Thư ký Tòa tại các Toàn án Nhân dân các cấp; công chức tại các cơ quan nhà nước như Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp… làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu…

Chỉ tiêu ngành Luật năm 2023: 140

Sinh viên ngành Luật thực hành Phiên tòa giả định

Giới thiệu về Ngành Quản trị kinh doanh

Mục tiêu: đào tạo cử nhân có tư duy kinh tế, kinh doanh và quản lý cơ bản, tổng hợp; có hiểu biết sâu sắc về lý luận và thực tiễn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; có khả năng tạo lập, tổ chức, điều hành, phát triển thực tế hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp; có tác phong và thái độ chuyên nghiệp, nhiệt tình trong công việc; có thế giới quan và tư tưởng chính trị đúng đắn; có ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật; được rèn luyện để có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và quan hệ rộng mở

Chuyên ngành sâu: tổ chức và nhân lực; marketing và thương mại điện tử; tài chính và đầu tư.

Ngành nghề: Khởi nghiệp, thành lập và điều hành doanh nghiệp; Chuyên viên làm việc tại phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự, ban quản lý dự án, phòng sản xuất hoặc thư ký giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp; Chuyên viên, quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế; Nghiên cứu viên hoặc giảng viên tại các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý; Phát triển trở thành các nhà tư vấn độc lập về các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp…

Năm 2023, Khoa Quản trị kinh doanh kỉ niệm 15 năm hình thành và phát triển. Dự kiến, ngoài hệ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đã đào tạo từ năm 2019, dự kiến Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục làm thủ tục mở hệ đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh trong năm 2023.

Chỉ tiêu ngành Quản trị kinh doanh năm 2023: 190 (Hệ đại trà: 120; Hệ Chất lượng cao: 35; Hệ Liên kết quốc tế: 35)

Giảng viên và sinh viên ngành Quản trị kinh doanh VWA

Giới thiệu về ngành Kinh tế

Mục tiêu: đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có tư duy kinh tế và quản lý kinh tế cơ bản, tổng hơp; có hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh tế; có khả năng tham gia tạo lập, tổ chức, điều hành, phát triển thực tế hoạt động kinh tế; có ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật; được rèn luyện để có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và quan hệ rộng mở

Chuyên ngành sâu: Kinh tế quốc tế và Kinh tế đầu tư

Ngành nghề: Nhà kinh tế học; Chuyên viên phân tích rủi ro tài chính; Chuyên viên phân tích dữ liệu; Nhà hoạch định tài chính; Kế toán; Nhà nghiên cứu kinh tế; Cố vấn tài chính; Nhà phân tích đầu tư; Nhân viên bảo hiểm; Làm việc trong các lĩnh vực công; Học Cao học và giảng dạy về Kinh tế.

Chỉ tiêu ngành Kinh tế năm 2023: 155

Giảng viên và sinh viên ngành Kinh tế VWA

Giới thiệu về ngành Giới và phát triển

Mục tiêu: đào tạo cử nhân giới và phát triển có khả năng hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về giới và phát triển; có tư duy khoa học, có khả năng nhận biết và tham gia góp phần giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới trong xã hội; có kỹ năng phân tích giới, lồng ghép giới trong một số lĩnh vực cụ thể; có khả năng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giới và phụ nữ; hiểu biết quy định pháp luật trong nước, quốc tế về bình đẳng giới và chống phân biệt đối xử với phụ nữ.

Ngành nghề: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể trở thành cán bộ, chuyên viên trong các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể; các cơ quan, ban ngành từ Trung ương đến địa phương; cán bộ dự án/chương trình, chuyên viên/chuyên gia trong các cơ quan, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ; tư vấn giới, tư vấn xã hội cho các chương trình, dự án; giảng viên, nghiên cứu viên trong các nhà trường, học viện, trung tâm nghiên cứu; làm các công việc liên quan đến cộng đồng, phát triển con người, phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, sức khỏe, v.v…

Chỉ tiêu ngành Giới và phát triển năm 2023: 80

Giảng viên và sinh viên ngành Giới & phát triển VWA

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mục tiêu: đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; có tư duy kinh tế khoa học, hệ thống; hiểu biết sâu sắc lý luận và thực tiễn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; có khả năng làm việc ở môi trường trong nước và quốc tế; có khả năng tạo lập, tổ chức, điều hành, phát triển thực tế hoạt động quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; có tác phong và thái độ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, hòa đồng; có khả năng làm việc nhóm; có năng lực giao tiếp, tin học, ngoại ngữ, sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc

Chuyên ngành sâu: quản trị lữ hành và quản trị khách sạn

Ngành nghề: Hướng dẫn viên du lịch; tổ chức hội nghị – sự kiện, quản trị, điều hành, thiết kế tour tại các công ty du lịch trong và ngoài nước, chuyên viên tại các Sở, Ban ngành về Du lịch…

Chỉ tiêu ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2023: 180 (140 chỉ tiêu đào tạo tại Học viện và 40 chỉ tiêu do cở sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh đào tạo)

Giảng viên và sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành VWA

Giới thiệu về ngành Tâm lý học

Mục tiêu: đào tạo cử nhân tâm lý học ứng dụng có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe; nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về Chính trị, Tin học, Khoa học xã hội & nhân văn; kiến thức cơ sở ngành ngành Tâm lý học ứng dụng và hệ thống kiến thức Tâm lý học; Hiểu biết các vấn đề gia đình, xã hội; Có phương pháp và kỹ năng thực hành tâm lý trong các lĩnh vực.

Chuyên ngành sâu: tham vấn – trị liệu và tâm lý ứng dụng trong hôn nhân và gia đình

Ngành nghề: Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành nhân viên, chuyên viên tham vấn học đường trong các trường học; giảng viên, nghiên cứu viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu; cán bộ tâm lý trong các bệnh viện; chuyên viên tư vấn, tham vấn tâm lý tại văn phòng các công ty, trung tâm, đài phát thanh, đài truyền hình…chuyên viên, nghiên cứu viên, cộng tác viên, tình nguyện viên kiểm huấn viên…trong các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài, các dự án quốc tế…

Chỉ tiêu ngành Tâm lý học năm 2023: 150

 

Giảng viên và sinh viên ngành Tâm lý học

Giới thiệu về ngành Truyền thông đa phương tiện

Mục tiêu: đào tạo cử nhân có kiến thức lý luận và thực tiễn về công nghệ, mỹ thuật và báo chí truyền thông; có khả năng sản xuất được các sản phẩm truyền thông, các sản phẩm đồ họa đa phương tiện, xây dựng chiến lược truyền thông, quan hệ công chúng…đáp ứng tốt yêu cầu của nền công nghiệp sáng tạo, giải trí hiện đại và nhu cầu xã hội; hình thành tư duy logic, khả năng tổ chức, đánh giá, triển khai, giám sát thực hiện các dự án truyền thông, quảng cáo.

Chuyên ngành sâu: Thiết kế đa phương tiện và Báo chí đa phương tiện.

Ngành nghề: Quản lý điều hành các dự án truyền thông; biên tập viên báo chí truyền thông; kỹ thuật viên thiết kế đồ họa 2D, 3D; chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện tại các công ty truyền thông, quảng cáo, các tòa soạn báo, đài phát thanh và truyền hình…

Chỉ tiêu ngành Truyền thông đa phương tiện năm 2023: 210

Sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện trong giờ thực hành

Giới thiệu về ngành Luật kinh tế

Mục tiêu: đào tạo cử nhân có kiến thức chung về kinh tế cơ bản, có kiến thức về pháp luật chung và pháp luật kinh tế, ngoại ngữ, tin học, kiến thức cơ bản về giới trong chính sách, pháp luật; có kỹ năng pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp, nghiên cứu thực hành pháp luật; hình thành thế giới quan và tư tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong công việc và khả năng thích ứng môi trường lao động.

Ngành nghề: Chuyên viên tư vấn pháp lý, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề phát sinh trong kinh doanh, các hoạt động kinh doanh tại bộ phận pháp chế trong các doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác; Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư; Nghiên cứu viên, giảng viên giảng dạy về pháp luật kinh tế; Trọng tài viên tại các trung tâm trọng tài thương mại và các đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý;Các viện nghiên cứu, đơn vị giáo dục.

Chỉ tiêu ngành Luật Kinh tế năm 2023: 150

Sinh viên ngành Luật kinh tế

Giới thiệu về ngành Công nghệ thông tin

Mục tiêu:  đào tạo cử nhân có kiến thức chung về ngôn ngữ lập trình, thương mại điện tử, kiểm thử phần mềm, hệ thống thông tin, thiết kế đồ hoạ, mạng máy tính và truyền thông ngoại ngữ, tin học được đào tạo, hướng dẫn hình thành thế giới quan và tư tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong công việc và khả năng thích ứng môi trường lao động, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trước mắt và lâu dài cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập thế giới. 

Ngành nghề: Làm việc trong các cơ quan, tổ chức phát triển và ứng dụng CNTT trong khoa học kĩ thuật, kinh tế xã hội, trong các đơn vị đào tạo, nghiên cứu CNTT; Lập trình viên, thành viên hoặc trưởng nhóm phát triển phần mềm; Quản lý dự án phần mềm và các dự án Tin học hóa cho các tổ chức, cơ quan trong hầu hết các tổ chức cá nhân hoặc tập thể; Chuyên viên quản trị mạng, an ninh hệ thống, phụ trách quản trị hệ thống máy tính của cơ quan, đơn vị; Chuyên viên phân tích dữ liệu số cho các cơ quan, công ty, doanh nghiệp; Chuyên viên tư vấn, thiết kế dịch vụ công nghệ thông tin cho các cơ quan (dịch vụ hành chính công), đơn vị, doanh nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau của xã hội hiện đại; Giáo viên Tin học trong các trung tâm, các trường Phổ thông, Trung cấp và Cao đẳng, đại học tất cả các loại hình khác nhau; Chuyên viên quảng bá, thu thập, phân tích, kiểm thử chất lượng phần mềm, đánh giá hiệu năng mạng hoặc đánh giá các sản phẩm thương mại trong các đơn vị, doanh nghiệp.

Chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin năm 2023: 140

Giảng viên và sinh viên ngành CNTT

—————

Các đợt xét tuyển năm 2023: 

Các phương thức xét tuyển năm 2023:

mail THÔNG TIN LIÊN HỆ mail

Học viện Phụ nữ Việt Nam68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Website: https://tuyensinh.hvpnvn.edu.vn/; Email: tuyensinh@vwa.edu.vn;

Fanpage: https://www.facebook.com/Hocvienphunu/;

https://www.facebook.com/TUYENSINHHOCVIENPHUNUVN

Điện thoại trong giờ hành chính: 0243.775.1750

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 0912.347.895; 0912.991.355

Cơ sở Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh: 620 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.897.81690916.036.118; 0374.367.789

Website: https://phhvpnvn.edu.vn/