Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống.

PGĐ Dương Kim Anh và PGĐ Hà Thị Thanh Vân

Cán bộ Viện Ngiên cứu Phụ nữ

Cán bộ Phòng Đào tạo

Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính

Cán bộ phòng CTSV và Đoàn Thanh niên

Cán bộ Khoa Khoa học cơ bản

Cán bộ Khoa QTKD và bộ phận Tài chính vi mô

Cán bộ Khoa Giới & phát triển

 Cán bộ Khoa Công tác xã hội

Cán bộ khoa Luật

Cán bộ khoa Truyền thông đa phương tiện

Cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ

Cán bộ Phòng Hợp tác QT & Trung tâm Cetcaw

Cán bộ Trung tâm CNTT & Thư viện

Cán bộ Phân hiệu HV Phụ nữ Việt Nam

Tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam