Chủ trì hội thảo là TS. Trần Quang Tiến – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam. Hội thảo đã mời các đại biểu là cán bộ đại diện tổ chức UN Women, chuyên gia của Viện Khoa học Lao động & Xã hội, Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Lao động Xã hội,  Học viện CTHC quốc gia Hồ Chí Minh…tham dự hội thảo.

Mở đầu chương trình hội thảo, TS. Dương Kim Anh – Trưởng Khoa Giới và phát triển đại diện nhóm biên soạn đã trình bày tóm tắt dự thảo giáo trình Giới trong An sinh xã hội.

Giới trong An sinh xã hội là môn học mới, lần đầu tiên được giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Giới và Phát triển ở Học viện Phụ nữ Việt Nam. Mục tiêu của môn học nhằm giúp cho sinh viên có thể lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về giới và an sinh xã hội, có năng lực cần thiết để đưa quan điểm giới, lồng ghép giới vào an sinh xã hội. Môn học cũng giúp sinh viên có kỹ năng xác định các vấn đề giới tồn tại trong hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam, phân tích, phát triển các giải pháp, chính sách an sinh xã hội có trách nhiệm giới.

Sau phần trình bày khái quát về dự thảo giáo trình Giới trong An sinh xã hội, các đại biểu tham gia hội thảo đã có những ý kiến tập trung, chi tiết về cấu trúc, nội dung cần chỉnh sửa của dự thảo. Đặc biệt, các chuyên gia cũng đề xuất thay đổi về cấu trúc các chương của giáo trình, lý do của việc thay đổi vị trí sắp xếp, bổ sung hoặc sát nhập đều được giải thích một cách khoa học, thuyết phục nhằm mang lại tính hiệu quả cao nhất về mặt tiếp cận nội dung khoa học của giáo trình. Về mặt nội dung: những vấn đề chung về giới; lồng ghép giới trong an sinh xã hội; Sự cần thiết và phương pháp tiếp cận trong an sinh xã hội; Giới trong lao động việc làm; Lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách…được các chuyên gia đề cập khá sâu sắc. Đặc biệt, vấn đề xác đinh phương pháp, đối tượng lồng ghép Giới hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề về Giới được các chuyên gia trao đổi, góp ý khá tập trung.

Sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý cho dự thảo, TS. Dương Kim Anh đã đại diện nhóm biên soạn làm rõ một số vấn đề và tiếp thu các ý kiến của chuyên gia để điều chỉnh dự thảo nhằm hạn chế tối thiểu các sai sót.

Phát biểu kết luận hội thảo, TS. Trần Quang Tiến đã tổng hợp các vấn đề được trao đổi nhằm đưa ra các yêu cầu khái quát đối với việc chỉnh sửa Dự thảo giáo trình Giới trong An sinh xã hội dựa trên các ý kiến đóng góp của đại biểu tham gia nhằm xây dựng một giáo trình cụ thể, với cách viết mạch lạc, dễ hiểu phục vụ tốt nhất cho sinh viên và các đối tượng quan tâm khác.