Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan năm 2017 và được sự đồng ý của Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo – Tập huấn “Nâng cao năng lực về Lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật” vào ngày 16-17/8/2017 tại trụ sở Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Hội thảo sẽ có sự tham dự của lãnh đạo và chuyên viên các trung tâm, phòng, ban thuộc TW Hội LHPN Việt Nam và Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tại hội thảo, chuyên gia tư vấn độc lập về giới Nguyễn Thị Kỳ và các đại biểu sẽ trao đổi về các nội dung như: Tổng quan về Quy trình lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Thực tiễn hoạt động thẩm định và thẩm tra về lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng pháp luật; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong phân tích chính sách và lồng ghép vấn đề BĐG vào các Văn bản quy phạm pháp luật; Kỹ năng LGG trong xây dựng, thực thi luật pháp, chính sách trong một số hoạt động…

Hội thảo hứa hẹn sẽ đưa ra các giải pháp góp phần đẩy mạnh việc Lồng ghép giới vào hoạch định và thực thi chính sách nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và đảm bảo bình đẳng giới thực chất và phát triển bền vững.