Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quang Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan TW Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Đào tạo, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, quần chúng các Chi bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Tiến đã triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 -2025, đồng thời gắn việc học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng với việc xây dựng chương trình hành động và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong Học viện.  Đồng chí Nguyễn Phi Long trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Các nội dung được quán triệt tại hội nghị đã giúp các Chi bộ và từng đảng viên, quần chúng nắm vững quan điểm, định hướng trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng,  Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và việc nghiên cứu, vận dụng vào vị trí việc làm thực tế; tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, nghiêm túc, khoa học, thực chất và bảo đảm thực hiện đúng thông điệp 5K theo quy định về phòng chống dịch Covid -19.