Khung cảnh lễ Giao – Nhận sinh viên K9 tham gia học Giáo dục Quốc phòng An ninh năm 2022

Các chiến sĩ VWA tập trung trước giờ lên đường

PGS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện phát biểu dặn dò các em sinh viên trước khi lên đường

TS. Nguyễn Đức Đăng – Giáo đốc TT Giáo dục QPAN, ĐH Quốc gia Hà Nội phát biểu

Đại diện Học viện Phụ nữ Việt Nam và Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh ký biên bản bàn giao

Đại diện sinh viên K9 cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Thầy cô tiễn các bạn lên đường

Sinh viên lên đường “nhập ngũ”