Thời gian đăng ký thi lại, thi cải thiện: từ 03/03/2023 đến 17h ngày 12/03/2023
Theo link: https://forms.office.com/r/P5R10LAvB6

Mẫu đơn đăng ký thi cải thiện