Tại hội thảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu sẽ tập trung trao đổi về 04 chủ đề cơ bản sau:

Chủ đề 1: Phụ nữ khởi nghiệp – Cơ hội và thách thức trong bối cảnh bình thường mới

Chủ đề 2: Chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể do phụ nữ làm chủ thành doanh nghiệp – từ chính sách đến thực tiễn

Chủ đề 3: Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và đổi mới sáng tạo

Chủ đề 4: Các nội dung khác liên quan đến phụ nữ và khởi nghiệp

Các chủ đề sẽ liên quan trực tiếp đến các vấn đề lý luận, chính sách, pháp luật về phụ nữ, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, doanh nhân nữ trong hệ sinh thái khởi nghiệp, các vấn đề giới trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo…

Học viện Phụ nữ Việt Nam trân trọng mời các nhà khoa học, các học giả, các chuyên gia… tham gia viết bài đăng kỷ yếu hội thảo.

Bài viết tiếng Việt:

  • Bài viết đầy đủ gửi về: TS. Phan Thị Thu Hà, Viện Nghiên cứu Phụ nữ, Học viện Phụ nữ Việt Nam, ĐT: 024.37754452, Email: phanha@vwa.edu.vn, DĐ: 0987134405.

     Website Hội thảo: https://sites.google.com/vwa.edu.vn/women-entrepreneurs/home-page

Bài viết tiếng Anh:

  •  Đăng ký tại link sau: https://forms.gle/k1u6tSwpSg5FnY3T8.
  • Bài viết đầy đủ gửi về:  Lương Hà Nam Giang, Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học, Học viện Phụ nữ Việt Nam, ĐT: 024.37759041, Email: htqt@vwa.edu.vn, DĐ: 0914354898.
  • CALL FOR PAPER