Tuần sinh hoạt được tổ chức với mục đích giúp sinh viên khoá 4 hiểu biết về Học viện Phụ nữ Việt Nam, về lịch sử xây dựng và phát triển của trường; hiểu biết về các khoa quản lý sinh viên, các ngành và chuyên ngành đào tạo; về Luật giáo dục; Luật Giáo dục Đại học; Điều lệ trường đại học; Luật Giao thông đường bộ; các nội quy, quy chế, để nhanh chóng hoà nhập vào môi trường mới.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác sinh viên; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Tại tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2016 – 2017, sinh viên K4 sẽ được các báo cáo viên, giảng viên và đại diện đơn vị chức năng thuộc học viện chia sẻ về các vấn đề cụ thể như:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự trong trường học; Giới thiệu về Học viện (lịch sử, truyền thống, cơ cấu tổ chức), phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017; Công tác sinh viên nghiên cứu khoa học; Các quy định, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập; Kế hoạch học tập toàn khoá và kế hoạch năm học 2016-2017; Hướng dẫn tra cứu và sử dụng tài liệu thư viện, sử dụng thẻ đa năng,…; Chương trình công tác Đoàn TNCS HCM năm học 2016-2017 và định hướng phát triển Đảng trong sinh viên; Các quy định, quy chế công tác quản lý sinh viên; Quy định khu nội trú (đăng ký, lệ phí, nội quy); Quy định khu giảng đường (bảo quản trang thiết bị, sử dụng điều hoà, thang máy…); Giới thiệu và tham quan Phòng truyền thống Học viện Phụ nữ Việt Nam; Giới thiệu cụ thể về ngành học Công tác xã hội; Quản trị kinh doanh; Luật; Giới & Phát triển (Mục tiêu, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra,…); Thảo luận: Phương pháp học tập hiệu quả trong trường đại học.

Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2016 – 2017 được học viện quan tâm và chuẩn bị chu đáo nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao. Trong quá trình học tập, ngoài việc tập trung nghe  báo cáo viên trình bày theo chuyên đề, sinh viên còn thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt sinh hoạt. Qua tuần sinh hoạt này, sinh viên K4 sẽ nắm bắt, tiếp thu được những nội dung bổ ích liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện của mình tại học viện.