A. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa

 1. Dương Kim Anh

Phó Trưởng khoa

 1. Trần Thị Thu Hiền (Chức vụ kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn Giới và phát triển con người)

B. BỘ MÔN

Trưởng/Phụ trách bộ môn

 1. Trương Thúy Hằng - Bộ môn Giới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Giảng viên

 1. Nguyễn Thị Thu Thủy - Bộ môn Giới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội
 2. Nguyễn Phương Chi - Bộ môn Giới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội
 3. Nguyễn Thị Tuyết Nga - Bộ môn Giới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội
 4. Bùi Thị Thư - Bộ môn Giới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Giảng viên Giới và phát triển con người

 1. Trương Thị Thúy Hà - Bộ môn Giới và phát triển con người
 2. Trương Thu Trà - Bộ môn Giới và phát triển con người
 3. Nguyễn Thị Lan - Bộ môn Giới và phát triển con người
 4. Nguyễn Thị Kiều Trang - Bộ môn Giới và phát triển con người

Trợ lý khoa

 1. Đỗ Thu Thủy - Khoa Giới và Phát triển (Chức vụ kiêm nhiệm: Giảng viên)

Giảng viên thỉnh giảng

 1. Lê Thị Thuý Ngà - Khoa Giới và Phát triển
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Khoa Giới và Phát triển
 3. Trần Thị Hồng - Khoa Giới và Phát triển
 4. Nguyễn Thanh Huyền - Khoa Giới và Phát triển
 5. Vũ Thị Hồng Khanh - Khoa Giới và Phát triển
 6. Nguyễn Tuấn Minh - Khoa Giới và Phát triển
 7. Nguyễn Sỹ Linh - Khoa Giới và Phát triển
 8. Trương Thị Thu Thủy - Khoa Giới và Phát triển
 9. Nguyễn Thị Tuyết Minh - Khoa Giới và Phát triển
 10. Nguyễn Thị Nhật Hoài - Khoa Giới và Phát triển