Bên cạnh các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng, giảng viên Khoa Giới và Phát triển tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để mang lại lợi ích cho cộng đồng thông qua tập trung nghiên cứu sâu về bình đẳng giới trong các lĩnh vực khác nhau, biên soạn sách, giáo trình tài liệu phục vụ đào tạo và nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới. Các sản phẩm khoa học là  nguồn tư liệu thực tiễn phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học được triển khai hàng năm rất đa dạng, gồm nhiều hoạt động khác nhau như: Chủ trì hoặc là thành viên các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp như cấp nhà nước, cấp bộ/ngành, cấp cơ sở và đề tài do các quỹ tài trợ; chủ trì hoặc cùng tham gia biên soạn tập bài giảng, giáo trình, sách chuyên khảo; viết các bài báo khoa học quốc tế có chỉ số ISI/Scopus, các bài khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước có chỉ số ISBN/ISSN, các bài báo khoa học trong các Hội thảo khoa học quốc gia/Hội thảo quốc tế, tham gia trình bày tham luận tại các Hội thảo khoa học.

Ngoài ra, với lĩnh vực chuyên sâu về giới và phát triển, giảng viên Khoa Giới và Phát triển cũng thực hiện nhiều hoạt động tư vấn, làm chuyên gia về lồng ghép giới trong các chương trình dự án, chính sách cho các tổ chức trong nước và quốc tế. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao năng lực giảng viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời phụng sự cộng đồng và có thêm  nhiều ví dụ thực hành, thực tiễn đưa vào hoạt động giảng dạy và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Trong những năm qua, giảng viên khoa đã thực hiện ít nhất 15 đề tài Khoa học các cấp (Thống kê 5 năm gần đây), có 17 công bố quốc tế, hơn 100 công bố khoa học trong nước, biên soạn thành công 04 giáo trình, 09 tập bài giảng và nhiều tài liệu chuyên khảo khác. Bên cạnh đó, Khoa Giới và Phát triển cũng là đầu mối nhiều hội thảo khoa học Quốc tế và quốc gia, nhiều tọa đàm và trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực Giới và Phát triển, lồng ghép giới trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên (chủ nhiệm/tham gia)

 

 

TT

 

Tên đề tài nghiên cứu 

 

Thời gian

 

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, cơ sở)

1.   Bạo lực gia đình giữa các thế hệ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (504.05-2021.15) 2023 Nafosted
2.   Một số yếu tố ảnh hưởng đến hòa nhập xã hội của lao động nữ di cư hồi hương 2023 Cấp Bộ
3.   Phụ nữ bán hàng rong: Vai trò giới trong gia đình và xã hội, mã số ĐTCS.03/Gioi&Phattrien  2023 Cơ sở
4.   Nghiên cứu đánh giá sự đồng thuận của phụ nữ đối với hoạt động của Hội LHPN Việt Nam (Học viện và Ban Tổ chức TƯ Hội đồng chủ trì).

 

2022 Cấp Bộ
5.   Hoà nhập xã hội của lao động nữ nhập cư nghèo trong bối cảnh đại dịch Covid 19 (Nghiên cứu trường hợp quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội)”, mã số ĐTCS.02/22/Gioi&Phatrien

 

2022 Cơ sở
6.   Nhận thức của nữ công nhân về phòng ngừa và ứng phó với QRTD tại nơi làm việc

 

2021 Cấp cơ sở
7.   An toàn cho phụ nữ trong không gian mạng: đề xuất giải pháp thực hành an toàn

 

2021 Cấp Bộ
8.   Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sinh kế của phụ nữ (Nghiên cứu trường hợp tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), mã số ĐTCS.11/21/Gioi&PT  2021 Cấp  cơ sở
9 Tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, lợi ích theo giới trong gia đình người dân tộc K’Ho tại xã Lộc Nam, huyển Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, mã số ĐTCS.09/21/G&PT 2021 Cấp cơ sở
10.    Thực trạng phụ nữ Việt Nam chung sống, kết hôn với lao động nước ngoài tại Việt Nam 2020 Cấp Bộ
11.    Dự án Điều tra cơ bản về Quyền quyết định của phụ nữ trong thực hiện chức năng gia đình 2019 -2020 2020 Cấp Bộ
12.    Các yếu tố tác động đến kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên nữ tại các trường đại học công lập trên địa bàn Hà Nội (Nghiên cứu tại 3 trường đại học công lập) mã số CS.07/19/VNC 2019 Cấp cơ sở
13.    Thái độ của nam giới đối với Bình đẳng giới (Nghiên cứu trường hợp nam sinh viên tại 05 trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội)”, mã số ĐTCS.06/19/G&PT 2019 Cấp cơ sở
14.    Bạo lực hẹn hò trong thanh niên: thực trạng và các yếu tố tác động (Nghiên cứu trường hợp tại Quận Đống Đa và huyện Ba Vì, TP Hà Nội)

 

2018 Cấp cơ sở
15.    Khả năng thích ứng nghề nghiệp của lao động nữ trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 2017-2018 Cấp Bộ

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố

 

Khoa Giới và Phát triển đã xuất bản 04 giáo trình, 09 tập bài giảng và rất nhiều sách, tài liệu chuyên khảo khác.

 

TT Tên công trình

(giáo trình/ tập bài giảng)

Năm xuất bản Nhà xuất bản
1 Tài liệu Kỹ năng lãnh đạo, quản lý (dành cho nữ cán bộ DTTS cấp huyện, cấp xã) 2023 Nxb Phụ nữ
2 Giáo trình Giới trong Chính sách công 2022 Nxb Đại học quốc gia Hà Nội
3 Tài liệu hướng dẫn giảm thiểu định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới (Tài liệu dành cho giảng viên đại học) 2022 Xuất bản nội bộ
4 Tài liệu hướng dẫn giảm thiểu định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới (Tài liệu dành cho sinh viên) 2022 Xuất bản nội bộ
5 Tập bài giảng Phụ nữ học  2022 Học viện Phụ nữ Việt Nam
6 Tập bài giảng Giới và môi trường 2021 Học viện Phụ nữ Việt Nam
7 Giáo trình Giới trong Kinh tế và Quản trị 2021 Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. Đồng chủ biên.
8 Kết quả điều tra cơ bản Quyển quyết định của Phụ nữ trong thực hiện chức năng gia đình hiện nay 2021 Nxb Lao động. Chủ biên.
9 Giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên 2021 Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.
10 Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em thúc đẩy sự tham gia của nam giới 2020 Nxb Lao động.
11 Tập bài giảng Giới, Dân số và Phát triển 2020 Học viện Phụ nữ Việt Nam.
12 Tập bài giảng nghiệp vụ công tác phụ nữ 2020 Học viện Phụ nữ Việt Nam.
13 Tập bài giảng Giới, Văn hoá và phát triển  2019 Học viện Phụ nữ Việt Nam.
14 Bạo lực giới và cách ứng phó 2019 Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật.
15 Tập bài giảng tuyên truyền vận động giới 2017 Học viện Phụ nữ Việt Nam.
16 Tập bài giảng Lồng ghép giới 2017 Học viện Phụ nữ Việt Nam.
17 Tập bài giảng Nghiệp vụ công tác phụ nữ 1,2 2017 Giáo trình
18 Giáo trình Giới và An sinh xã hội 2016 Nxb Giáo dục Việt Nam. Đồng chủ biên.
19 Tập bài giảng Giới và Phát triển 2016 Học viện Phụ nữ Việt Nam.
20 Giáo trình Nghiệp vụ công tác phụ nữ (Chương trình sơ cấp – dành cho chủ tịch/nguồn chủ tịch Hội LHPN cơ sở 2012 Giáo trình

 

 

  1. Các sản phẩm, bài viết đã công bố

– Các bài viết quốc tế có chỉ số: 17 bài

STT Tên bài viết Năm Tên tạp chí
1 Gender Division of Labor in The Ede Ethnic Minority Group Families in Krong Jing Commune, M’Drak District, Dak Lak Province (co-authored) 2023 Vietnam Journal of Family and Gender Studies/ Vol.18 December 2023
2.   Intersectional Gender Context  Assessment of the Plastic Value  Chain in Viet Nam 2023  National Plastic Action 

Partnership 

World Economic Forum 

3.   Organizational Commitments  to Gender Equality  

Programming: Resistance,  Externalizing, and  

Opportunities

  for Gender  Mainstreaming

2022  Voluntaris: the Journal of Volunteer  Services and Civic Engagement 

ISBN 9783848771059

4 Economic contribution of males and females in Vietnamese households in the modern life (co-author) 2022 Journal of Family and Gender Studies (English version), 17(1), 2022.
5 Challenges of mainstreaming gender in policy and law 2022 Science & Technology Development Journal – Economics – Law and Management
6 Fostering sustainable development by eliminating 

gender stereotypes in career choice

(co-authored,

  2nd author)

2022 Proceedings of EDUSUS, Springer
7 Coping strategies to the psychological stress of mothers having children with disabilities (co-authored) 2021 Journal of Family and Gender Studies (English

  version), No. 1, 2021.

8 Gender construction of human trafficking 

and contemporary

  debate around the crime.

2020 Sách chuyên khảo của Nxb Addleton Academic Publishers, New York
9 A Comprehensive Gender Framework to Evaluate Anti-trafficking Policies and Programs 2019 Chương sách quốc tế, Nxb Palgrave McMillan/Springer
10.    Human Trafficking and Migration: Examining the Issues from Gender and Policy Perspectives 2019 Chương sách quốc tế, Nxb Palgrave McMillan/Springer
11.    Migration Journeys: Experiences of ethnic minority men and women 2019 SCOPUS indexed conference proceeding

Environment

  and Earth Science

12.    Female leadership in higher education: A gender and right perspective 2018 Adaptability & breakoutthrough, pp. 418-424
13.    Engendering the evaluation of Anti- 

trafficking

  policy: A gender sensitive approach.

2018 Gendered divisions of space, pp. 60-76
14.    Dignity and Human Trafficking Policy in Vietnam: Deconstructing Gender (co-authored) 2017 Chương sách quốc tế, Nxb Palgrave McMillan/Springer
15.    Engendering the Evaluation of Anti-Trafficking Policy: A Gender Sensitive Approach 2016 Journal of Research on Gender Studies (USA), 6(1), 2016
16.    Doing human trafficking research: Reflection on ethical challenges 2015 Journal of Research on Gender Studies (USA)
17.    The state and gender ideologies: A framework to understand anti-trafficking politics 

 

2012 Journal of Research on Gender Studies (USA), 2(2), 2012

 

– Các bài viết trong nước có tính điểm: 107 bài

 

  1. Các Hội thảo khoa học do khoa làm đầu mối/đồng tổ chức

 

Khoa Giới và Phát triển cũng chủ trì nhiều hội thảo Khoa học quốc tế và hội thảo khoa học quốc gia, tổ chức nhiều hội thảo chuyên môn, tọa đàm cho giảng viên, sinh viên học viện. Hàng năm Khoa Giới và Phát triển tổ chức các hội thảo khoa học cấp khoa theo các chủ đề khác nhau, phục vụ theo hướng nghiên cứu chuyên sâu.

 

STT Tên hội thảo/ hội nghị  Năm tổ chức Quy mô
1 Come out-Bước qua ranh giới của định kiến 2024 Cấp Học viện
2.   Di cư quốc tế và hội nhập xã hội: Hòa nhập và Phát triển bao trùm 2023 Hội thảo quốc tế
3 Vấn đề liên ngành, tính dục và bình đẳng giới  2023 Cấp Khoa
4 Lựa chọn giới tính khi sinh-Hệ lụy của định kiến giới 2023 Cấp Học viện
5.   Kỹ năng lãnh đạo quản lý” và ra mắt Bộ tài liệu “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã” 2023 Cấp  học viện
6 Giảm thiểu định kiến giới trong lựa chọn nghề nghiệp 2022 Cấp Học viện
7.   An toàn, bình đẳng trong không gian mạng 2022 Hội thảo quốc gia
8 Hình ảnh giới trong quảng cáo 2021 Cấp Học viện
9.   Vai trò giới trong gia đình hiện đại 2020 Hội thảo quốc gia
10   Bảo đảm quyền tham chính của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay 2019 Hội thảo quốc gia