Hoạt động nghiên cứu giới và phát triển được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu viên thuộc Phòng nghiên cứu Giới và Phát triển(TTNCPN).

Hoạt động nghiên cứu tập trung nghiên cứu các lĩnh vực sau:

– Các nghiên cứu lý luận về vấn đề giới và phát triển; các trường phái và xu hướng nghiên cứu giới; nghiên cứu phát triển bền vững; nghiên cứu nữ quyền trên thế giới và ở Việt Nam.

– Các nghiên cứu thực tiễn về vấn đề giới và phát triển ở Việt Nam trên các lĩnh vực: kinh tế, lao động – việc làm, giáo dục – đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ và phát triển nguồn nhân lực.

– Các nghiên cứu về tác động của môi trường, hội nhập và các vấn đề kinh tế – xã hội đến việc thực hiện bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Cán bộ, giảng viên Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương nhận chứng chỉ kết thúc khoá tập huấn Giới tính, Giới & Tình dục

Bên cạnh đó, phòng Nghiên cứu Giới và phát triển còn có chức năng xây dựng mạng lưới mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, viện nghiên cứu trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực giới và phát triển. Từ năm 2005 đến nay, với chức năng nhiệm vụ của mình, các nghiên cứu viên của Phòng Nghiên cứu Giới và phát triển đã cùng Trung tâm Nghiên cứu thực hiện được nhiều đề tài liên quan đến vấn đề lao động việc làm, y tế, giáo dục v.v như: đề tài “Vấn đề chăm sóc thai sản của phụ nữ nông thôn” (2006), Khảo sát lao động nữ nông thôn (2006 – 2007), “Thực trạng và nhu cầu gửi trẻ dưới 36 tháng tuổi – Một số gợi ý chính sách” (2007); các đề tài liên quan đến nghề truyền thống, nữ doanh nhân như: “Chuỗi giá trị ngành nghề đan lát- trường hợp 2 xã Tân ước và Phú Nghĩa (Hà Tây)” (2005 -2006); “Doanh nghiệp vi mô do nữ làm chủ và vị thế của họ trong gia đình”(2006); “Quan hệ giới và khả năng nâng cấp chuỗi giá trị trong một số ngành nghề truyền thống” (2007)

Lễ bế giảng lớp tập huấn Giảm thiểu kỳ thị & phân biệt đối xử

với các nhóm thiệt thòi ở Việt Nam