Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ban Giám đốc, Công đoàn và gần 100 công chức, viên chức, người lao động.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động Học viện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tài chính, việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của công chức, viên chức, lao động năm 2017; báo cáo hoạt động năm 2017 và chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban thanh tra nhân dân; thảo luận của công chức, viên chức, người lao động và Bầu bổ sung thành viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018.

Năm 2017, Học viện đã tổ chức thành công các hoạt động trên cả 3 trọng tâm bồi dưỡng cán bộ, đào tạo cử nhân, thạc sĩ và nghiên cứu khoa học. Công tác quản trị, vận hành và phục vụ cũng được quan tâm đồng bộ. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế của Học viện 44% cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 56% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Học viện đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, nhận cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 50% đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 50% đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 99% công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% chiến sĩ thi đua cơ sở.

Định hướng năm 2018 tập trung chính 05 nhiệm vụ trọng tâm lớn, gồm: phối hợp với Ban Tổ chức TW Hội đề xuất được Đề án bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp giai đoạn 2018 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện. Tuyển sinh đại học đạt chỉ tiêu đăng ký; xây dựng đề án và đăng ký đào tạo hệ thạc sĩ cho 2 ngành Quản trị kinh doanh và Công tác xã hội. Chủ trì, phối hợp tổ chức được ít nhất 2 hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ. Hoàn thành và thực hiện 1 đề án hợp tác liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài. Ban hành bộ quy trình công việc đạt chuẩn ISO và hoàn thành thi công xây dựng phần thô của nhà thể chất của Học viện

Công chức, viên chức, người lao động đã tập trung thảo luận vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học; về quy chế dân chủ; về chế độ chính sách cho người hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch hội nghị, TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện đã trực tiếp giải đáp một số câu hỏi, thông tin về chính sách sẽ áp dụng từ 1/2018 trong Học viện; ghi nhận một số ý kiến khác để tiếp tục quản lý, điều hành công việc của Học viện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hương đã cảm ơn các cán bộ công chức, viên chức, người lao động Học viện trong năm qua đã có nhiều cố gắng, sáng tạo, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đưa ra. Nhiều công việc đã làm tốt như: đảm bảo công tác tuyển sinh, đào tạo đại học; hoàn tất việc mở lớp bồi dưỡng theo đề án 1891; Cơ sở vật chất của học viện ngày càng được cải thiện; các chương trình liên kết được mở rộng và chất lượng ngày càng cao… Đồng chí cũng đánh giá cao những ý kiến đao đổi, góp ý tại hội nghị không chỉ thể hiện được trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể mà còn gợi mở cho quá trình phát triển của Học viện trong tương lai. Giao nhiệm vụ năm 2018, đồng chí yêu cầu Học viện cần bổ sung hoàn thiện các quy chế quy định thống nhất cả Học viện và Phân hiệu; đổi mới, đa dạng công tác bồi dưỡng cán bộ theo nhiều chương trình, đối tượng, hình thức khác nhau. Tăng cường việc tuyên truyền, giáo dục ý thức của sinh viên để sinh viên có ý thức và kết quả học tập tốt hơn. Cần nâng cao chất lượng, năng lực của nhà giáo để đủ điều kiện giảng dạy; quan tâm bồi dưỡng đạo đức nhà giáo; xây dựng giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo. Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phát huy vai trò tiên phong nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên góp phần cung cấp nhiều tài liệu nghiên cứu ứng dụng cho hoạt động Hội. Đặc biệt chú ý đến việc bổ sung nhân sự vào các vị trí quản lý còn đang thiếu. Phó Chủ tịch hy vọng rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế năm 2017, Học viện sẽ phát huy những thành quả đạt được để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng Học viện Phụ nữ Việt Nam của Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Quyết định thôi giữ chức vụ quản lý của viên chức. Hội nghị đã bầu bổ sung 01 nhân sự tham gia Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018 theo quy định về thanh tra.

Hội nghị đã kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh thực hiện kỷ cương, quy chế, nội quy của Học viện, pháp luật của nhà nước, phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tự tin, tự khẳng định và tự tiến bộ về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi phương hướng, kế hoạch công tác năm 2018 bảo đảm tiến độ và chất lượng ngay từ những tháng đầu năm.