Mục tiêu của khóa học là nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế. Tham gia lớp học là các cán bộ lãnh đạo cấp phòng, quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, khoa và tương đương của các đơn vị thuộc Học viện. Đợt 1, lớp có 49 học viên, dự kiến lớp đợt 2 Học viện sẽ tổ chức vào tháng 7.

Khóa học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng đợt 1 sẽ kéo dài từ ngày 11/6/2021 đến ngày 23/07/2021. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được các giảng viên uy tín đến từ Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Phụ nữ Việt Nam trao đổi về các nội dung nhằm nâng cao những kiến thức đã có, rèn luyện và phát triển các kỹ năng cơ bản để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể nội dung của khóa học là các chuyên đề: Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng ; Kỹ năng áp dụng pháp luật trong công tác quản lý, điều hành công việc; Kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý của cấp phòng ở trung ương, địa phương và trên thế giới; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch; Kỹ năng ra quyết định; Kỹ năng tham mưu; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông; Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng;  Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0. Cũng trong thời gian học, các học viên có thời gian thực hành, thảo luận và hoàn thành viết tiểu luận cuối khóa.

Sau quá trình khảo sát, đánh giá chất lượng học tập nếu đạt yêu cầu, học viện sẽ được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.