Năm 2016, Học viện tổ chức 02 đợt xét duyệt đề tài sinh viên, mỗi đợt xét duyệt 05-07 đề tài. Với 25 hồ sơ đề tài gửi về phòng Quản lý khoa học- Viện Nghiên cứu Phụ nữ trong đợt 1, đã có 13 đề tài thuộc 4 ngành đào tạo Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Giới và phát triển, Luật được phê duyệt tên để xây dựng thuyết minh, trình Hội đồng xét duyệt. Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức 04 buổi xét duyệt đề tài sinh viên thuộc 04 ngành đào tạo vào các ngày 22/6/2016, 24/6/2016, 27/6/2016, 29/6/2016.

Thời gian thực hiện đề tài sinh viên được triển khai trong 8 tháng. Để khuyến khích, giúp đỡ sinh viên tổ chức nghiên cứu đề tài, các khoa chuyên môn phân công giảng viên hướng dẫn; Học viện hỗ trợ mỗi đề tài nghiên cứu 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) sau khi sản phẩm được nghiệm thu.

Việc tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên của Học viện Phụ nữ Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện, tạo môi trường rèn luyện tư duy khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành đam mê sáng tạo, chiếm lĩnh tri thức khoa học trong sinh viên.