Sinh viên ngành toán được cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng

Thông tư số 22/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30-3-2022 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021 – 2030. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-5-2022.

Theo đó, tại khoản 2, điều 6 của thông tư quy định: chi học bổng khuyến khích để thu hút và nâng cao chất lượng đối với sinh viên ngành toán được hội đồng xét cấp học bổng xét chọn theo tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Mức học bổng bằng mức trần học phí của năm học hiện hành đối với chuyên ngành toán tại các cơ sở giáo dục đại học quy định tại điểm b, khoản 1, điều 11 nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27-8- 2021 của Chính phủ.

Học bổng được cấp theo từng kỳ học và cấp 10 tháng trong năm học. Theo đó, sinh viên ngành toán có thể được cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng.

Thông tư cũng quy định một số nội dung chi đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành toán. 

Cụ thể là chi đào tạo, bồi dưỡng cho học viên, sinh viên sư phạm ngành toán, giáo viên môn toán cốt cán, giáo viên trung học phổ thông chuyên toán; tổ chức các khóa bồi dưỡng dành cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng giảng viên môn toán các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra còn chi hỗ trợ kinh phí đối với nghiên cứu sinh để tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế và đi thực tập ngắn hạn ở nước ngoài trong lĩnh vực toán ứng dụng và toán công nghiệp…

Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn người biên soạn sách giáo khoa

Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa, được Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo thông tư 33/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 5-5-2022.

Theo thông tư này, người biên soạn sách giáo khoa phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên theo chuyên ngành phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn; am hiểu về khoa học giáo dục; có ít nhất ba năm trực tiếp giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên môn phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn; là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt.

Quy định thời gian tối đa hoàn thành học trung cấp, cao đẳng

Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – thương binh và xã hội ban hành ngày 30-3-2022 và sẽ có hiệu lực vào ngày 15-5-2022, quy định về tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo tín chỉ.

Theo đó, thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng sẽ do hiệu trưởng quyết định nhưng phải đảm bảo: không vượt quá 1,5 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ 2 đến 3 năm học; không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ 1 đến dưới 2 năm học. Như vậy, thời gian học trung cấp, cao đẳng tối đa đến 4,5 năm đối với các chương trình đào tạo 3 năm.

Theo quy định cũ tại thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH, thời gian tối đa không vượt quá 2 lần thời gian thiết kế cho chương trình từ 2 đến 3 năm học, không vượt quá 3 lần thời gian thiết kế cho chương trình từ 1 đến dưới 2 năm học.

Học sinh, sinh viên khó khăn được vay vốn tới 4 triệu đồng/tháng

Quyết định  05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên ban hành ngày 23-3-2022 và sẽ có hiệu lực từ ngày 19-5-2022.

Theo đó, mức vay tối đa của mỗi học sinh, sinh viên được nâng lên 4 triệu đồng/tháng (trước là 2,5 triệu đồng/tháng).

Đối tượng học sinh, sinh viên được vay thuộc một trong các đối tượng: có hoàn cảnh khó khăn như mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình; gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh…