Kính mời các tổ chức, cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong nước và quốc tế, các nhà khoa học, học giả, giảng viên, nghiên cứu viên tham gia viết bài cộng tác.

Mời bạn đọc xem chi tiết nội dung Giấy mời TẠI ĐÂY