Hoạt động thực tế, thực tập

Sinh viên theo học chương trình đào tạo ngành Giới và Phát triển được tạo điều kiện tham gia các hoạt động thực tế, các chương trình, dự án trong và ngoài Học viện đồng thời có cơ hội thực tập tại các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.