Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái là một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Để đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực này, các chương trình học bổng luôn ưu tiên sinh viên, đặc biệt là sinh viên ở các nước đang phát triển như Việt Nam có cơ hội du học ở các nước tiên tiến trên thế giới. Sinh viên ngành Giới và Phát triển sau khi ra trường có nhiều cơ hội đạt Học Bồng du học hệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tại các quốc gia như Mỹ, Úc, Nga, Hà Lan, New Zealand, Anh, Thái Lan. Một số sinh viên ngành Giới và Phát triển đã dành được các học bổng danh giá trên thế giới. 

 

Vũ Ngọc Thảo

Học Bổng Thạc sỹ Ngành Giới và Phát triển tại Học Viện Công Nghệ Châu Á AIT Thái Lan.

Bế Thị Ngọc Hà

Học Bổng Thạc sỹ Chính Phủ Úc

Đặng Phương Hoa

Học Bổng Thạc sỹ du học Liên Bang Nga