TS. DƯƠNG KIM ANH

 1. Chức vụ chuyên môn:
 • Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam
 • Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam
 • Trưởng Khoa Giới và Phát triển
 • Giảng viên chính.
 1. Học hàm, học vị:

Tiến sĩ: Chuyên ngành Giới và Phụ nữ học (ĐH Waikato, New Zealand)

Thạc sĩ: Chính sách công và Quản lý (chuyên ngành phụ: Phụ nữ, Giới và Phát triển) (Học viện Xã hội học Quốc tế, ISS, Hà Lan)

Thạc sĩ: Quản trị Kinh doanh (Đại học ACU, Mỹ).

 1. Chức danh khoa học:
 • Ủy viên Hội đồng Khoa học, TƯ Hội LHPN Việt Nam.
 • Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam.
 • Ủy viên Hội đồng trường.
 • 4.LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

TS.TRẦN THỊ THU HIỀN

 1. Chức vụ chuyên môn (ghi cụ thể từ phụ trách bộ môn trở lên): Trưởng Bộ môn Giới và Công tác Phụ nữ, Phó Khoa Giới và Phát triển
 2. Học hàm, học vị : Tiến sỹ Ngữ Văn
 3. Chức danh khoa học (tham gia HĐ trường/HĐKH&ĐT/HĐNCKH): Thành viên Hội đồng Khoa học Học viện
 4. LÝ LỊCH KHOA HỌC

STT

GIẢNG VIÊN KHOA GIỚI & PHÁT TRIỂN

1

ThS. Nguyễn Phương Chi

Giảng viên

0243.8355243

chinp@vwa.edu.vn

CV

2

ThS. Nguyễn Thị Lan

Giảng viên

0243.8355243

lannt@vwa.edu.vn

CV

3

ThS. Trần Hồng Hạnh

Giảng viên thỉnh giảng

   

CV

4

ThS. Nguyễn Thị Nhật Hoài

Giảng viên thỉnh giảng

   

CV

5

ThS. Phạm Thị Xuân Linh

Giảng viên thỉnh giảng

   

CV

6

ThS. Lò Thị Thu Thủy

Giảng viên thỉnh giảng

   

CV

7

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Minh

Giảng viên thỉnh giảng

   

CV

8

GS. Lê Ngọc Hùng

Giảng viên thỉnh giảng

   

CV

9

TS. Trần Thị Hồng

Giảng viên thỉnh giảng

   

CV

10

GS.TS. Hoàng Bá Thịnh

Giảng viên thỉnh giảng

   

CV

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Giới và Phát triển theo Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN: 

Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học của một hoặc một số ngành, chuyên ngành hoặc quản lý các bộ môn, môn học của Học viện, có các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1, Điều 15, Điều lệ trường đại học hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của Khoa như sau:

a)      Xây dựng, hoàn thiện các chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra cho ngành, chuyên ngành thuộc khoa quản lý, trình Hội đồng Khoa học & Đào tạo góp ý, thẩm định, và trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

b)     Tổ chức và quản lý quá trình giảng dạy các chương trình đào tạo được giao cho khoa; kiểm tra, giám sát công tác giảng dạy của các bộ môn trực thuộc;

c)     Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cho giảng viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp quản lý;

d)     Tổ chức xây dựng, thẩm định/ đánh giá các đề cương chi tiết môn học, tài liệu, giáo trình do khoa, bộ môn trực thuộc biên soạn;

e)     Quản lý nhân sự của khoa; lên kế hoạch đề nghị tuyển dụng nhân sự cho khoa hàng năm; tổ chức đánh giá viên chức hàng năm, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong phạm vi phân cấp của khoa; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức nhằm thực hiện nhiệm vụ của Khoa và chính sách phát triển nguồn nhân lực của toàn Học viện;

f)      Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, mạng lưới các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tham gia vào quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học; Giới thiệu và tham gia đào tạo giảng viên, chuyên gia đầu ngành;

g)     Thực hiện quy trình, nội dung đảm bảo chất lượng đào tạo theo hướng dẫn của Học viện;

h)     Phối hợp với phòng đào tạo, phòng Công tác sinh viên và các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của sinh viên, học viên;

i)       Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện;